بیمه درمان

تذکر : تمامی محتوای این سایت به صورت نمونه و آزمایشی درج شده است و شما می توانید هر نوع محتوایی را به دلخواه خود قرار دهید.


در این بیمه نامه، پوشش بیمه درمانی، مازاد بر تعهدات بیمه گران پایه و به صورت گروهی به گروه های بیش از ۵۰ نفر ارائه می گردد. بیمه گر تعهد می نماید کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی و پاراکلینیکی را بر اساس شرایط قرارداد و توافقات کتبی صورت گرفته پرداخت نماید برخی از این پوشش ها به شرح ذیل می باشند:

  • هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و نیز آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، دیسک ستون فقرات.
  • اعمال جراحی تخصصی: شامل، قلب، پیوند(کلیه، ریه، کبد و مغز استخوان)مغز و اعصاب مرکزی به استثنای دیسک ستوان فقرات.
  • زایمان اعم از طبیعی و سزارین.
  • جبران هزینه های درمان نازائی و ناباروری.
  • هزینه های رفع عیوب انکساری چشم (۳دیوپتر و بالاتر).
  نظرات