بیمه اتومبیل

تذکر : تمامی محتوای این سایت به صورت نمونه و آزمایشی درج شده است و شما می توانید هر نوع محتوایی را به دلخواه خود قرار دهید.


در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشى از صدمه یا شکستگى، نقص عضو، از کار افتادگى(جزیى یا کلى-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونى، آتش سوزى و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه و یا خسارت های ناشی از محمولات وسیله نقلیه موضوع بیمه به اشخاص ثالث، مى باشد. همچنین منظور از خسارت هاى مالی، زیان هایى مى باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. منظور از شخص ثالث ، هر شخصی به استثناء راننده وسیله نقلیه بیمه شده است که بسبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان های بدنی شود. حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۲.۵ درصد تعهدات بدنی میباشد. بیمه گذاران می توانند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مذکور، بیمه مازاد خریداری نمایند.

بیمه حوادث راننده اتومبیل

بیمه حوادث راننده به منظور جبران زیان های ناشی از حوادثی که خارج از اراده بیمه گذار به راننده وسیله نقلیه مورد بیمه وارد می گردد به همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می شود، که غرامت فوت و نقص عضو راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه (دیه مرد مسلمان در ماه حرام) جبران می نماید.

بیمه بدنه اتومبیل

وسایل نقلیه، علاوه بر مستهلک شدن در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش بینی قرار دارند که این خطرات ممکن است هزینه هاى سنگینى را براى مالکان خودرو ایجاد کنند. بیمه بدنه اتومبیل این نوع هزینه ها را جبران می‏نماید. از محل این بیمه نامه می توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که ناشی از حادثه (کلی و جزئی)، سقوط یا واژگون شدن خودرو، حریق و سرقت کلى خودرو باشد را جبران نمود. همچنین خطرات اضافی نیز با پرداخت حق بیمه مربوطه به صورت تکمیلی تحت پوشش قرار میگیرند که عبارتند از : سرقت جزئی قطعات و لوازم، شکست شیشه، سیل، زلزله، آتشفشان، هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه، اثرات ناشى از پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی و نوسانات قیمت مورد بیمه.

  نظرات